วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 15

ข้อ ๔๗ กรณีการซื้อที่มีรายละเอียดซับซ้อนจะต้องมีการชี้แจงให้กำหนด วัน เวลาสถานที่ ในประกาศด้วย และถ้ามีการแก้ไขรายละเอียดให้จำทำเอกสารเพิ่มเติม และระบุ วันเวลาสถานที่ ในการชี้แจงด้วย และให้แจ้งผู้ขายทุกรายทราบด้วย ในกรณีนี้ ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวันเวลา รับ ปิด เปิด ซองประกวดราคา ตามความจำเป็นแก่กรณีด้วย การชี้แจงรายละเอียดให้ จนท.ที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
ข้อ ๔๘ นอกจากกรณี ข้อ ๕๗ ห้ามมิให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเวลา รับ เปิดซองประกวดราคา และการรับซองประกวดราคาทางไปรษณีย์ ทำไม่ได้ ยกเว้น ประกวดราคานานาชาติซึ่งกำหนดยื่นซองทางไปรษณีย์ได้
ข้อ ๕๙ คณะกรรมการรับละเปิดซองประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้
๑ รับ ลงทะเบียน ลงชื่อกำหับซองไว้หน้าซอง
๒ ตรวจหลักประกันซองร่วมกับจนท .กง. และให้ จนท.กง.ออกใบรับ กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันให้ส่งสำเนาหนังสือค้ำประกันให้ธนาคารทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย.
๓รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารของผู้ขาย
๔ เมื่อหมดเวลารับซองแล้วห้ามรับซอง
๕ เปิดซองและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร และให้รมการทุกคนลงชื่อในเอกสารทุกแผ่น กรณีมีซองข้อเสนอทางเทคนิคไม่ต้องเปิดซอง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการ
๖ ส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจาณาผล
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลมีหน้าที่ดังนี้
๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา กรณีผู้ขายเสนอรายละเอียดแตกต่างเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ได้เปรียบผู้อื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนไม่ตัดผู้ขายรายนั้นออก
๒ พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ มีมีคุณภาพและคุณสมบัติตามต้องการแล้วเสนอให้ซื้อผู้เสนอราคาต่ำสุด กรณีผู้ขายไม่ยอมทำสัญญาให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายต่อไป ถ้าเสนอมาคาเท่ากันหลายรายให้ยื่นซองใหม่พร้อมกัน ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ขายที่คณะกรรมการจะซื้อมีราคาสูงว่าเงิน(พิจาณาตามข้อ๔๓)ให้เรียกมาต่อรอง ถ้าลดแล้วราคาสูงไม่เกิน ๑๐ % ให้ซื้อได้หรือพิจารณาลดจำนวนหรือเพิ่มวงเงินจัดซื้อก็ได้
๓ คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นให้ หน.ส่วนโดยเสนอ ผ่านหน.จนท.พัสดุ

ไม่มีความคิดเห็น: