วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 28

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๗ สัญญาและหลักประกัน
ข้อ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาเป็นอำนาจของ หน.ส่วนราชการและให้ทำเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด และถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปโดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดให้ทำได้ ยกเว้น หน.ส่วน ฯเห็นว่าเสียเปรียบไม่รัดกุม ให้ส่งร่างให้ สนง.อัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ในกรณีไม่อาจทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนดได้ และจำเป็นต้องร่างสัญญาใหม่ต้องส่งร่างให้ สนง.อัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ยกเว้น เป็นสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของ สนง.อัยการสูงสุดมาแล้วให้ทำได้
สำหรับการเช่าที่ต้องเสียเงินนอกจากการเช่าหรือ หน.ส่วนเห็นว่าเสียเปรียบไม่รัดกุมให้ส่งร่างสัญญาให้สนง.อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน กรณีจำเป็นสัญญาต้องทำเป็นภาษาต่างประเทศให้ทำเป็นภาษาอังกฤษแต่ ต้องมีคำแปลต่อท้ายสัญญาด้วย ยกเว้น กวพ.กำหนดว่าไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย การทำสัญญาของส่วนราชการต่างประเทศทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศนั้นโดยผ่านการพิจารณาของผู้รู้กฎหมายของประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๑๓๓ การจัดหากรณีดังนี้จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทำสัญญาต่อกันก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ หน.ส่วนราชการ
๑ การซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน โดยวิธีตกลงราคา หรือจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงที่วงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท
๒ การจัดหาที่ส่งของไม่เกิน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
๓ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ
๔ การซื้อโดยวิธีพิเศษคือ ขายทอดตลาดของส่วนราชการ,ใช้เร่งด่วน,ใช้ราชการลับ,ซื้อเพิ่ม และซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
๕ การจ้างโดยวิธีพิเศษคือจ้างผู้มีฝีมือเฉพาะ , ต้องถอดตรวจก่อน , งานเร่งด่วน, งานลับและ จ้างเพิ่ม
๖ การเช่า ที่ไม่ต้องเสียเงินอื่นใดจากการเช่า
การจัดหาที่ราคาไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือกรณีการซื้อหรือการจ้างกรณีเร่งด่วน โดยไม่คาดคิดและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ จะไม่ต้องทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้ก็ได้

ข้อ ๑๓๔ การทำสัญญาหรือข้อตกลง ยกเว้นจ้างที่ปรึกษา ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันอัตราตายตัว คือ ร้อยละ ๐.๐๑- ๐.๒๐ % ของพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ยกเว้นการจ้างที่ต้องมีสำเร็จพร้อมกันทั้งหมด หรือเป็นชุดปรับอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทและให้คิดค่าปรับเต็มราคาของทั้งชุด สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้ปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๕ แต่แต่อาจกำหนดขั้นปรับสูงสุดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.กำหนด การปรับเป็นจำนวนเงินเท่าใดให้อยู่ในดุลยพินิจของ หน.ส่วนราชการ และในกรณีจัดหาที่มีการติดตั้งหรือทดลอง ถ้าติดตั้งเกินกำหนดให้ปรับเป็นรายวันในอัตราของราคาทั้งหมด และเมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้องตกลงให้รีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาให้บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะส่งมอบนั้นด้วย

ข้อ ๑๓๕ ให้ หน.ส่วน ฯ ส่งสำเนาสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้ สตง. และกรมสรรพกร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น: