วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 6

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ การซื้อ การจ้าง
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทและกิจการของคนไทย (ที่ตั้งอยู่ในไทยและสัญชาติไทย)
ข้อ ๑๖ ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย มีหลักเกณฑ์คือ
๑ ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกีดกันผู้ขายพัสดุที่ผลิตในไทยและเป็นกิจการของคนไทยเข้าแข่งขัน
๒ พัสดุที่ต้องการซื้อมีประกาศกำหนด มอก.แล้วให้กำหนดรายละเอียดตาม มอก.
๓ พัสดุที่ต้องการซื้อยังไม่ได้กำหนดมาตรฐาน มอก.แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ ก.อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดตามคู่มือผู้ซื้อของ ก.อุตสาหกรรมจัดทำขึ้น
๔ กรณี จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างจากที่กำหนด ใน ๒,๓ ให้แจ้งสำนัก มอก. และเมื่อได้รับหนังสือจาก ก.อุตสาหกรรมตอบรับทราบ(ภายใน๑๐วันทำการ)หรือไม่ทักท้วงให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่รับพิจารณาแล้วแต่กรณี
๕ ถ้าพัสดุที่ต้องการเป็นพัสดุที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตตั้งแต่ ๓ รายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อได้รับเครื่องหมายมาตรฐานและเป็นพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่า ๓ ราย แต่เป็นพัสดุที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานตั้งแต่ ๓ ราย ขึ้นไป หรือได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่ ๓ รายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานหรือรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น
๖. พัสดุที่ต้องการซื้อเป็นพัสดุที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานตั้งแต่ ๓ รายขึ้นไปให้ระบุความต้องการพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น และถ้าเป็นพัสดุที่จะซื้อเป็นพัสดุที่ได้รับรองระบบคุณภาพตั้งแต่ ๓ รายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ผลิตในประเทศ
ในการซื้อกรณีนี้คือมีผู้เสนอตั้งแต่ ๓ รายขึ้นไป ผู้เสนอราคาเป็นพัสดุที่ได้เครื่องหมายมาตรฐานและรับรองระบบคุณภาพแต่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน ๕% ให้ต่อรองผู้เสนอราคาต่ำสุด(มี มอก. และ ISO) แล้วราคาที่ลดสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ % ให้ซื้อจากรายนั้น
๗. ในการซื้อพัสดุที่ได้ มอก. และ ISO น้อยกว่า ๓ ราย หรือ เป็นพัสดุที่ได้ มอก. หรือ ISO
น้อยกว่า ๓ ราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะที่ทำในประเทศไทย
ในการซื้อกรณีนี้ คือมีผู้เสนอน้อยกว่า ๓ ราย ผู้เสนอราคาเป็นพัสดุที่ได้ มอก. และISO หรือ มอก.หรือ ISO ในการต่อรองราคาให้ดำเนินการดังนี้ ให้เรียกรายที่ได้ มอก.และISO ที่มีราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด ไม่เกิน ๑๐ % มาต่อรอง ถ้าลดแล้วสูงกว่าราค่าต่ำสุดไม่เกิน ๗% ให้ซื้อจากรายนั้น
หากนำเนินการต่อรองแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่ได้ มอก. หรือ ISO รายที่เสนอราคาสูงกว่าต่ำสุดไม่เกิน ๗% มาต่อรอง ถ้าลดแล้วสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน ๕ % ให้ซื้อจากรายนั้น
๘. กรณีซื้อพัสดุที่มีผู้ได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ ก.อุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุเฉพาะพัสดุที่ทำในไทย
ในการซื้อผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้จดทะเบียนไว้มีราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน ๗% ให้ต่อรอง ถ้าลดราคาแล้วไม่เกิน ๕% ของราคาต่ำสุดให้ซื้อจากรายนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: