วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction)ตอน 4

ส่วนนี้เป็นการกำหนดวันรับเอกสารของผู้ค้า ฉะนั้นส่วนนี้ต้องคำนวณให้ดีจะต้องมีช่วงเวลาให้กับผู้ค้าเท่าไร
ข้อ ๑๕ ในการกำหนดวันรับเอกสารข้อเสนอของผู้ค้า จะต้องมีช่วงเวลาสำหรับการคำนวณราคาของผู้ค้าภายหลังวันปิดการให้ หรือ ขายเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลดำเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ค้า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด
(๒) คัดเลือกผู้ค้าที่มีมาตรฐานทางเทคนิคครบถ้วนตามเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๓) คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างซึ่งมีคุณภาพ และ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(๔) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(๕) ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศประมูลโดยปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการนั้น และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/ ของกรมบัญชีกลาง
(๖) แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากมีมาตรฐานทางเทคนิคไม่ครบถ้วน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณา
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ค้ารายใดก็ได้ แต่ไม่อาจให้ผู้ค้ารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว
ข้อ ๑๗ ผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๑๖ (๖) มีสิทธิอุทธรณ์ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย
ข้อ ๑๘ ก่อนจัดให้มีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้รับการอบรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๒) มอบหมายเลขประจำตัว ( User ID ) และรหัส ( Password ) ให้แก่ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก
(๓) จัดให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลและผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกทดสอบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีความคิดเห็น: