วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 29

ข้อ ๑๓๖ สัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ ยกเว้น มีความจำเป็น ไม่เสียประโยชน์ หรือแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของ หน.ส่วน ฯ อนุมัติแก้ไขได้ แต่ถ้าเพิ่มวงเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือขอทำความตกลงในส่วนที่เป็นเงินกู้หรือช่วยเหลือ โดยให้ตกลงแก้ไขพร้อมกันไปเลยครั้งเดียว และถ้าเป็นงานด้านเทคนิคเฉพาะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร หรือผู้ทรง ,ชำนาญการ
ข้อ ๑๓๗ ให้ หน.ส่วน ฯ ใช้สิทธิยกเลิกสัญญากรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จทันเวลาตามสัญญา การยกเลิกสัญญาให้ สน.ส่วน พิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือแก้ไขข้อเสียเปรียบ
ข้อ ๑๓๘ ในกรณีผู้ขายไม่ทำตามสัญญาและต้องเสียค่าปรับ ถ้าจำนวนค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุให้ หน.ส่วน ยกเลิกสัญญา เว้นแต่ ผู้ขายยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขให้ผ่อนปรนการยกเลิกเท่าที่จำเป็น
ข้อ ๑๓๙ การลด , งด , ขยายเวลา ค่าปรับให้อยู่ในอำนาจของ หน.ส่วน ฯพิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังนี้
๑ เกิดจากความผิดของทางราชการ ๒ เหตุสุดวิสัย
๓ เกิดจากพฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ให้ส่วนราชการระบุในสัญญาให้ผู้ขายต้องแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วันถ้าไม่แจ้งจะกล่าวอ้างเหตุผลไม่ได้ยกเว้นมีหลักฐานชัดเจนและส่วนราชการรู้ดีอยู่แล้ว
ข้อ ๑๔๐ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หน.ส่วน ฯ ใช้สิทธิสั่งการได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือสัญญาให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๑ เงินสด ๒ เช็คธนาคารที่ลงวันที่ชำระต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันรับซองไม่เกิน ๓ วัน
๓ หนังสือคำประกันธนาคารภายในประเทศ ๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน ฯ
๕ พันธบัตรรัฐบาทไทย
สำหรับการประกวดนานาชาติให้ใช้หนังสือคำประกันของธนาคารต่างประเทศ และ หน.ส่วนเชื่อถือ
ข้อ ๑๔๒ หลักประกันซองตามข้อ ๑๔๑ ให้กำหนดมูลค่าอัตรา ร้อยละ ๕ ของวงเงิน เว้นแต่ หน.ส่วนเห็นว่ามีความสำคัญพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าก็ได้ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ และในการทำสัญญาที่มีข้อผูกพันสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ชำรุด ให้กำหนดหลักประกันร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี โดยถือหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกัน และ ถ้าในปีต่อไป ราคาพัสดุที่ส่งมอบมีราคาเปลี่ยนไปให้ปรับปรุงหลักประกันตามราคาที่เปลี่ยนไป และถ้าหลักประกันที่เปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มขึ้นแล้วผู้ขายไม่นำหลักประกันที่เพิ่มขึ้นมาให้ภายใน ๑๕ วัน ก่อนส่งมอบงวดสุดท้ายให้หักเงินค่างวดสุดท้ายของปีนั้น
ข้อ ๑๔๓ กรณีที่คู่สัญญาเป็น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๑๔๔ ให้ส่วนราชการคือหลักประกัน แก่ผู้ขายหรือผู้ค้ำ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑ คืนหลักประกันซองคืนให้ผู้ขายหรือผู้ค้ำ ภายใน ๑๕ วัน ยกเว้น ผู้ขายที่คัดเลือกที่มีราคาต่ำสุด
ไม่เกิน ๓ ราย
๒ คืนหลักประกันสัญญาให้ผู้ขายหรือผู้ค้ำ ไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา
การคืนหลักประกัน ถ้าผู้ขายไม่มารับให้รีบส่งคืนให้แก่ผู้ขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แล้วแจ้งให้ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ฯ ผู้ค้ำประกันทราบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: