วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 32

หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๒ การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ ๑๕๑ พัสดุของทางราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบนี้ยกเว้นจะมีระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วดำเนินการตามนี้
๑. ลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุม แยกเป็นชนิด และรายการ โดยให้มีหลักฐานการขึ้นบัญชี ไว้ด้วย
สำหรับอาหารสดจะลงรายการทุกชนิดไว้ในบัญชีเดียวกันก็ได้
๒. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ ปลอดภัยและให้ตรงตามบัญชี

การเบิก – จ่ายพัสดุ
ข้อ ๑๕๓ หน่วยงานระดับกองหรือหน่วยงานที่แยกต่างหากจากกรม หรือหน่วยงานในส่วนภิภาค จะเบิกพัสดุระดับกรม ให้หน.หน่วยงานเป็นผู้เบิก ให้ หน.ส่วน ฯ แต่งตั้ง หน.หน่วยพัสดุ ที่เป็น หน.แผนกหรือต่ำกว่าที่มี่หน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอื่น เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ถ้าส่วนราชการใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นก็ได้ แล้วแจ้งให้ สตง. ทราบด้วย

ข้อ ๑๕๔ ผู้จ่ายต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกลงบัญชีทุกครั้งที่จ่าย และเก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐานด้วย

การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ข้อ ๑๕๕ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้ หน.ส่วน ฯหรือ หน.หน่วยที่มีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ๑๕๓(ระดับกอง)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่ จนท.พัสดุ เพื่อตรวจสอบการรับ- จ่ายพัสดุ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.ปีก่อน ถึง ๓๐ ก.ย.ปีปัจจุบัน ตรวจนับพัสดุที่คงเหลืออยู่ถึง ๓๐ ก.ย.โดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันแรกของวันเปิดทำการของเดือน ต.ค. แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้แต่งตั้งทราบภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่เริ่มตรวจสอบ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานแล้วให้ส่งรายงานเสนอตามลำดับชั้นจนถึง หน.ส่วนราชการ ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานให้ สตง. ๑ ชุด สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นให้ส่งสำเนาให้ส่วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด

ข้อ ๑๕๖ เมื่อ หน.ส่วนราชการได้รับรายงานแล้ว ปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด สูญหาย หรือหมดความจำเป็น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง แล้วรายงานผลให้ทราบ ถ้าเห็นว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้ หน.ส่วน ฯ สั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไป ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้ หน.ส่วนดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: