วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 9

ข้อ ๒๘ ก่อนการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อนสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อ หน.ส่วนราชการตามรายการดังนี้
๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
๒. รายละเอียดขอที่ดินที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
๓. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่
๔. ราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งสุดท้าย ประมาณ ๓ ราย
๕. วงเงินที่จะซื้อ ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือช่วยเหลือที่จะซื้อทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินให้ระบุวงเงินงบประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
๖. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
๗. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ การออกประกาศสอบ หรือ ประกวดราคา
การซื้อที่ดินและสิ่งก่อนสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง ยกเว้น การซื้อในต่างประเทศที่จำเป็นต้องผ่านนายหน้าหรือดำเนินการตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ เมื่อ หน.ส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามที่เสนอในข้อ ๒๗ หรือ ๒๘ แล้ว ให้ จนท.พัสดุดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือจ้างต่อไปได้
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ข้อ ๓๐ ส่วนราชการใดมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและจ้าง ให้ทำได้ในกรณีที่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถโดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศให้ทราบโดยเปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้ กวพ.ด้วย และในการดำเนินการคัดเลือก ให้ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทำรายงานเสนอ หน.ส่วนราชการผ่าน หน.จนท.พัสดุ พร้อมเอกสารการคัดเลือกและคุณสมบัติเบื้องต้นโดยให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
๒. ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุที่จะต้องการซื้อ
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น ประสบการณ์ ผลงาน
๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ไม่มีความคิดเห็น: