วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 24

การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ข้อ ๑๐๔ การาจ้างโดยวิธีเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เป็นการคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคำนึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ ประวัติการทำงาน จำนวนสถาปนิก หรือวิศวกร ผลงาน แนวความคิดในการออกแบบ ฯลฯ ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ เกิน ๕ ล้านบาท
ข้อ ๑๐๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ให้ตั้งคณะกรรมกาขึ้น ๒ ชุดคือ คณะกรรมการรับซองและคณะกรรมการดำเนินการจ้างวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด มีหน้าที่ดังนี้
๑ เมื่อคณะกรรมการมาครบองประชุม จึงเปิดซอง เสนองาน
๒ พิจารณาข้อกำหนดต่าง ๆ คือ ข้อกำหนดของผู้ให้บริการ , คุณวุฒิ ประวัติการทำงาน จำนวนสถาปนิกและวิศวกร , ผลงาน , และแนวความคิดในการออกแบบ
๓ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีข้อกำหนดที่เหมาะสมไว้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ และลงลายมือชื่อไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
๔ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการอย่างใดให้รายงานต่อ หน.ส่วน ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๑๐๗ การจ้างโดยวิธีพิเศษ มี ๒ ลักษณะคือ
๑ วิธีเลือกจ้าง คือ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและความมั่นคงของชาติ ถ้าดำเนินการวิธีอื่นจะล่าช้าเสียหาย ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจตกลงจ้าง
๒ การว่าจ้างโดยวิธีประกวดแบบ คือ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ , รัฐสภา , พิพิธภัณฑ์ ฯ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ , สนามบิน ให้เสนอรายละเอียดการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ ต่อ กวพ.
ข้อ ๑๐๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกได้ ๒ กรณีคือ
๑ มีผู้ยื่นซองน้อยกว่า ๒ ราย ๒ ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๑๐๙ ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินและนัดทำสัญญากับผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ข้อ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนทำได้ ๓ วิธี คือ
๑ ปิดประกาศ ๒ ประกาศทางสื่อมวลชน ๓ ประกาศไปยังสมาคมสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ฯ
จะประกาศวิธีใดให้ดูตามความจำเป็นและความเหมาะสม
ข้อ ๑๑๑ การประกาศเชิญชวน ให้แสดงรายการอย่างน้อยคือ
๑ ความต้องการและขอบเขต
๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เปิดและ ปิดรับซอง
๓ เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
๔ กำหนดหลักประกันซอง
ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองานหรือไม่ทำสัญญา ให้ริบหลักประกันซอง และถือเป็นผู้ทิ้งงาน
๕ การวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ไม่มีความคิดเห็น: