วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 31

ข้อ ๑๔๕ฉ กรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ตรี จัตวา ถ้าการกระทำเกิดจากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงานด้วย ถ้าเป็นกรณีที่นิติบุคคลรายใดที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานแล้วไปมีชื่อเป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้บริหาร ฯ ในนิติบุคคลอื่นๆที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันให้นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงานด้วย และถ้าเป็นบุคคลธรรมดารายใดที่ถูกสั่งให้ทิ้งงานแล้วไปมีชื่อเป็น หุ้นส่วน กรรมการ ผู้บริหารของนิติบุคคลรายใดให้ถือว่านิติบุคคลรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานด้วย

ข้อ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ ถ้ามีข้อสงสัยแล้วปลัดกระทรวงยังไม่รายงานไปยังปลัด ก.การคลัง ปลัด ก.การคลังอาจเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก หรือ ผู้เสนอราคา ที่มีข้อเท็จจริงสงสัยให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัด ก.คลัง ภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไป
ถ้าชี้แจงแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่ชี้แจงในเวลาที่กำหนดให้ ปลัด ก.การคลังสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแจ้งผลให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย

หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ ๑ การยืม
ข้อ ๑๔๖ การให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของราชการ ทำไม่ได้

ข้อ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทคงรูปให้ผู้ยืมทำหนังสือแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑ ระหว่างส่วนราชการต้องได้รับอนุมัติจาก หน.ส่วน ฯ ผู้ให้ยืม
๒ ให้บุคคลยืมภายในสถานที่เดียวกันต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการต้องได้รับอนุมัติจาก หน.ส่วนราชการ

ข้อ ๑๔๘ ผู้ยืม จะต้องนำพัสดุส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย ถ้าชำรุด สูญหายให้ซ่อมให้คงสภาพเดิมหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามที่ ก.การคลังกำหน

ข้อ ๑๔๙ การยืมพัสดุสิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการให้ทำได้เฉพาะกรณีต้องใช้พัสดุรีบด่วน จัดหาไม่ทัน และมีของพอที่จะให้ยืมได้ ไม่เสียหายต่อราชการของตนเอง และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๕๐ เมื่อครบกำหนดยืม ให้ติดตามทวงคืนภายใน ๗ วัน

ไม่มีความคิดเห็น: