วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๓๕

สัวสดีครับทุกๆ ท่าน ในส่วนนี้ผมจะนำระเบียบที่เราใช้กันอยู่ประจำ สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระเบียบนี้ เพื่อในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ในถูกต้องตามระเบียบ จะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต ที่อาจจะถูกฟ้องร้องได้ หากทำผิดระเบียบต่าง ๆ มาให้ได้รับทราบกัน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๓๕

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
( ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ ) โดยให้ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ส่วนที่ ๑ นิยาม
ข้อ ๕
การพัสดุ คือ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ หรือจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
การซื้อ คือ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายรวมถึงการจ้างทำของ การรับขนและการจ้างเหมาบริการ ไม่รวมถึง การจ้างลูกจ้าง , จ้างแรงงาน การรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
การจ้างที่ปรึกษา คือ การจ้างบริการจากที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน คือ การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ คือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจาก รมต. ก.คลัง ให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
เงินกู้ คือ เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจ ก.คลัง กู้ จากต่างประเทศ
เงินช่วยเหลือ คือ เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
อาคาร คือ สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข่าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ สนามกีฬา ฯ หรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นที่ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง ท่อระบายน้ำ ถนน และ สิ่งอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ฯ
พัสดุที่ผลิตในประเทศ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วโดยมีสถานที่ผลิตอยู่ในประเทศไทย
กิจการของคนไทย คือ กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
ที่ปรึกษา คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการให้การปรึกษา รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา สำรวจออกแบบและควบคุมงาน และ การวิจัย
ที่ปรึกษาไทย คือ ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ก.คลัง
ส่วนราชการ คือ กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึง รัฐวิสาหกิจ และ ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ คือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น: