วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 23

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๔ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๙๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงานทำได้ ๔ วิธีคือ
๑ วิธีตกลง
๒ วิธีคัดเลือก
๓ วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และ
๔ วิธีพิเศษ

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๙๖ ก่อนการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให้ จนท.พัดสุ จัดทำรายงานเสนอ หน.ส่วนฯ ดังนี้
๑ ขอเขตวงงานและรายละเอียดเท่าที่จำเป็น ๒ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
๓ ประมาณการค่าจ้าง ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๕ วิธีจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น ๖ ขอเสนออื่น ๆ
เมื่อ หน.ส่วน ฯ เห็นชอบแล้วให้ จนท.พัสดุ ดำเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไป
การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีตกลงราคาคือ การจ้างที่ผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ที่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงเสนอแนะเป็นการจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ข้อ ๙๘ ในการจ้างให้ หน.ส่วน แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ้างโดยมี ประธาน ๑ และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ระดับ ๔ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน และ คณะกรรมการต้องมีไม่ต่ำกว่า กึ่งหนึ่ง จึงจะดำเนินการตามที่กำหนดได้
ข้อ ๙๙ คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ พิจาณาผู้รับจ้างตามข้อกำหนด และ
รายงานผลและความเห็นให้ หน.ส่วนฯ ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
การจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธีคัดเลือก คือ การจ้างที่ผู้จ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง แล้วคณะกรรมการพิจารณาจัดเลือกผู้ที่มีข้อกำหนดเหมาะสมที่สุด เป็นการจ้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้าน แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ข้อ ๑๐๑ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้งให้ หน.ส่วนแต่งตั้งกรรมการรับซอง และ กรรมการดำเนินการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยกรรมการับซอง มี ประธาน ๑ คน กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ระดับ ๓ ขึ้นไปและ กรรมการดำเนินการจ้าง มี ประธาน ๑ คน กรรมการ อย่างน้อย ๒ คน ระดับ ๔ และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ข้อ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ ดังนี้
๑ รับซอง และบันทึกไว้หน้าซองว่าเป็นผู้เสนอรายใด แล้วลงบัญชีเป็นหลักฐาน
๒ มอบซองให้ กรรมการดำเนินการจ้าง
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจ้างวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังนี้
๑ เมื่อกรรมการมาครบแล้วให้เปิดซอง
๒ พิจารณาข้อกำหนดตามที่ผู้เสนอตามที่กำหนดไว้
๓ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วรายงาน ให้ หน.ส่วน ฯ ผ่าน หน.จนท.พัสดุ

ไม่มีความคิดเห็น: