วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 33

หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๓ การจำหน่าย
การจำหน่ายพัสดุ
ข้อ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น หรือ ถ้าใช้ราชการต่อไปเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้ จนท.พัสดุ เสนอรายงานต่อ หน.ส่วน ฯ เพื่อสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการต่อไปนี้
๑ ขาย ให้ขายโดยวิธีขายทอดตลอดก่อน ถ้าไม่ได้ผลให้ใช้วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม ยกเว้นการขายพัสดุที่มีราคาที่ได้รวมกันไม่เกิน ๑ แสนบาทจะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้
๒ การแลกเปลี่ยน ให้ทำตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดในระเบียบ
๓ โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล และให้มีหลักฐานการมอบไว้ต่อกันด้วย
๔ แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสั่งการ สำหรับราชการส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน.ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณก่อน
ข้อ ๑๕๘ เงินที่ได้จากการจำหน่ายให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือข้อตกลงที่ใช้เงินกู้,ช่วยเหลือ

การจำหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๑๕๙ กรณีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการ ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ ได้ ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑ เป็นพัสดุที่มีราคาได้มารวมกันไม่เกิน ๕ แสนบาทให้ หน.ส่วน ฯ เป็นผู้อนุมัติ
๒ เป็นพัสดุที่ราคาได้มารวมกันเกิน ๕ แสนบาท ก.การคลังหรือส่วนราชการที่ ก.การคลังมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ

การลงจ่ายออกจากบัญชี
ข้อ ๑๖๐ เมื่อได้ดำเนินการ ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพแล้ว ให้ จนท.พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียน ทันที แล้ว แจ้งให้ สตง. ทราบภายใน ๓๐ วัน และเมื่อดำเนินการ จำหน่ายพัสดุเป็นสูญแล้ว
ให้ จนท.พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน ทันที แล้วแจ้งให้ ก.การคลัง หรือส่วนราชการที่ ก.การคลังมอบหมาย และ สตง. ทราบภายใน ๓๐ วัน

ข้อ ๑๖๑ กรณีพัสดุเกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หมดความจำเป็น ก่อนการตรวจสอบประจำปี และได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบใดกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการตามข้อ

๑๕๗ ๑๕๘ , ๑๕๙ และ ๑๖๐ (การจำหน่ายพัสดุ การจำหน่ายเป็นสูญ การลงจ่ายออกจากบัญชี)โดยอนุโลม
หมวด ๔ บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖๒ ในระหว่าที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ไม่ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาใช้กับการการจ้างที่ปรึกษา ให้อนุโลมใช้วิธีดำเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทยตามวิธีที่ใช้สำหรับที่ปรึกษาต่างประเทศ

ข้อ๑๖๓ รายชื่อผู้ทิ้งงานก่อนระเบียบนี้ให้ถือเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบนี้ สำหรับการพิจารณาลงโทษผู้ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ยอมทำสัญญาหรือไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร พฤติการณ์เกิดก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบเดิม

ข้อ ๑๖๔ การพัสดุใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่เสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ทำตามระเบียบเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบนี้ได้

ข้อ ๑๖๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท์ ปันยารชุน
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: