วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 18

อำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ๖๕ การสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งยกเว้นวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ผู้มีอำนาจซื้อ ภายในวงเงินดังนี้
๑ หน.ส่วนราชการ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
๒ ปลัดกระทรวง เกิน ๕๐ ล้านบาท
๓ รมต.เจ้าสังกัด เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
ข้อ ๖๖ การสั่งซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษผู้มีอำนาจซื้อภายในวงเงิน
๑. หน.ส่วนราชการ ไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท
๒. ปลัดกระทรวง เกิน ๒๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
๓. รมต.เจ้ากระทรวง เกิน ๕๐ ล้านบาท
ข้อ ๖๗ การสั่งซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้ หน.ส่วนราชการสั่งซื้อหรือจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๖๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าทำไม่ได้ยกเว้นหน.ส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจ่ายและกำหนดไว้ในเงื่อนไขให้ทำได้เฉพาะและหลักเกณฑ์ดังนี้
๑ การซื้อจากส่วนราชการจ่ายได้ไม่เกิน ๕๐% ของราคาซื้อหรือจ้าง
๒ ซื้อจากสถาบันของรัฐหรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศจ่ายได้ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนด
๓ การบอกรับวารสารหรือสั่งจองหนังสือหรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จ(cd-rom) ให้จ่ายได้เท่าท่าจ่ายจริง
๔ การซื้อโดยสอบหรือประกวด จ่ายได้ไม่เกิน ๑๕% แต่ต้องกำหนดอัตราไว้ในเงื่อนไขด้วย
๕ การซื้อโดยวิธีพิเศษ จ่ายได้ไม่เกิน ๑๕%
ข้อ ๖๙ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือรับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศโดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือดราฟต์ถ้าวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท หรือจ่ายตามความก้าวหน้ากระทำได้โดยไม่ถือเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๗๐ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้า ซื้อจากส่วนราชการและสถาบันของรัฐในต่างประเทศไม่ต้องเรียกหลักประกัน ส่วนการจ่ายเงินล่วงหน้าในการซื้อวิธีสอบ,ประกวด,วิธีพิเศษผู้ขายต้องนำพันธบัติรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่ลับล่วงหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: