วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 17

วิธีพิเศษ
ข้อ ๕๗ การซื้อวิธีพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้
๑ เป็นพัสดุจะขายทอดตลาดให้ดำเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคา
๒ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนให้เชิญผู้ขายโดยตรงมาเสนอราคา ถ้าราคาสูงกว่าท้องตลาดหรือราคาที่เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้
๓ พัสดุใช้ในราชการลับให้เชิญผู้ขายโดยตรงมาเสนอราคาตามข้อ ๒
๔ เป็นพัสดุที่ซื้อไว้แล้วแต่ต้องการเพิ่มให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุดการส่งมอบเพื่อขอให้ขายพัสดุให้ตามรายละเอียดเดิม ราคาต่ำกว่าหรือเท่าเดิมหรือเงื่อนไขดีกว่าหรือเท่าเดิม
๕ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศให้เสนอ หน.ส่วนติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศส่วนการซื้อโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศให้ติดต่อกับนักงานขององค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศโดยตรงถ้าไม่มีให้ติดต่อสำนักงานในต่างประเทศได้
๖ ในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีข้อจำกัดทางเทคนิคต้องระบุยี่ห้อให้เรียกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาเสนอราคาถ้าสูงกว่าท้องตลาดให้ต่อรองลงเท่าที่จะทำได้
๗ พัสดุเป็นที่ดินให้เรียกเจ้าของมาเสนอราคาหากราคาสูงกว่าท้องตลาดให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้
การซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศจะติดต่อผ่านนายหน้าหรือดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่นแทนเจ้าของที่ดินก็ได้
๘ กรณีซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลให้สืบราคาจากผู้ขายโดยตรงหรือผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกถ้าราคาที่เห็นสมควรซื้อยังสูงกว่าท้องตลาดให้ต่อรองเท่าที่ทำได้แล้วรายงานผลการพิจารณาและความเห็นให้หน.ส่วนราชการเพื่อสั่งการ ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
ข้อ ๕๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หน.ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการดังนี้
๑ จ้างโดยวิธีพิเศษที่ต้องจ้างจากช่างฝีมือเฉพาะ ต้องถอดตรวจสอบสิ่งที่ชำรุดก่อน เร่งด่วน และเป็นความลับ ให้เรียกผู้ขายโดยตรงมาเสนอราคาถ้าสูงให้ต่อรองเท่าที่จะทำได้
๒ จ้างโดยวิธีพิเศษที่จ้างเพิ่มให้เจรจากับผู้ขายเดิมตามสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุดการส่งมอบ
๓ จ้างโดยวิธีพิเศษที่จ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลให้สืบราคาจากผู้ขายโดยตรงหรือผู้ถูกยกเลิกไปหากราคาที่เห็นสมควรจ้างสูงให้ต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้แล้วรายงานผลให้หน.ส่วนผ่าน หน.จนท.พัสดุ

ไม่มีความคิดเห็น: