วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 10

ข้อ ๓๑ เมื่อ หน.ส่วนราชการอนุมัติให้คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว(ข้อ๓๐) ให้ จนท.พัสดุจัดทำประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังนี้
๑. รายละเอียดเฉพาะ
๒. ประสบการณ์และผลงาน
๓. สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน
๔. ฐานะการเงิน
๕. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
๖. สถานที่ในการขอรับเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการประกาศครั้งแรก ให้กำหนด สถานที่ วัน เวลา ที่รับซอง , ปิดการรับซอง และเปิดซองข้องเสนอ
โดยจะต้องทำก่อนวันซองข้องเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศวิทยุ ลง นสพ. หรือส่งประกาศไปให้รานค้าโดยตรงหรือโฆษณาโดยวิธีอื่นก็ได้และ ถ้าเป็นการประกวดราคานานาชาติให้ประกาศไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๓๒ ให้หน.ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ประธาน ๑ คน กรรมการระดับ ๕ อย่างน้อย ๔ คน ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๑ คน ( รวมอย่างน้อย ๖ คน)
คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาที่ หน.ส่วนราชการกำหนด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดให้ หน.ส่วนราชการผ่าน
หน.จนท.พัสดุเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป
ข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติและตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี ปกติทำภายในเดือน ต.ค.และเมื่อได้ทบทวนแล้วให้แจ้งผลพร้อมส่งหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ กวพ.ทราบไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่ส่วนราชการมีการขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้เป็นประจำ ให้เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีบัญชีรายชื่ออยู่และประสงค์จะขอเลื่อนชั้นหรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจาณาคุณสมบัติเบื้องต้นมีสิทธิยื่นคำขอได้ตลอดเวลา และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ถ้าไม่ทันต้องชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ต้องใช้ตามความจำเป็นให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย และ ในระหว่างการยื่นและตรวจคำขอ ผู้ยื่นไม่สามารถใช้สิทธิในระหว่างยื่นคำขอเสนอราคาในการซื้อหรือจ้างได้
ในกรณีส่วนราชการเห็นควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้แจ้งให้ผู้มีบัญชีรายชื่อเก่าทราบหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทราบไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
ข้อ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานด้วย
ในกรณีที่ส่วนราชการมีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วให้แจ้งผู้ขายแสดงหลักฐาน
ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีในวันเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้าน บุคลากร เครื่องมือ โรงงาน ฐานะทางการเงินด้วย
กรรมการ
ข้อ ๓๔ ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ หน.ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณีคือ

๑. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๒. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
๓. คณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา
๔. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
๕. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๗. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อ หน.ส่วนราชการในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุทำให้
ล่าช้าให้เสนอ หน.ส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น: