วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ฯ ความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.2525

ระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
เกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕
--------------------
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสารไว้ให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติให้วางระเบียบดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕
ข้อ ๒ ให้ระเบียบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งปวง หากส่วนราชการใดมีเหตุพิเศษซึ่งจะต้องมีระเบียบเฉพาะเรื่อง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นกรณีไป ยกเว้นการสื่อสารสำหรับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNIO-ITU)
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การก่อกวน” (JAMMING) หมายถึงการกระทำใด ๆ ในการส่งคลื่นวิทยุเข้าไปรบกวนการสื่อสารทางวิทยุของเป้าหมายเพื่อทำให้การสื่อสารเกิดความยุ่งยากหรือติดต่อไม่ได้เลย
๔.๒ “การดักรับ” (INTERCEPTION) หมายถึงการฟังและหรือการบันทึกการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการโดยฝ่ายที่ทำการสื่อสารอยู่นั้นไม่ทราบว่าถูก ดักรับ
๔.๓ “การเฝ้าฟัง” (MONITORING ) หมายถึงการฟังและหรือการบันทึกการสื่อสารของฝ่ายเดียวกันเพื่อหาข้อมูลนำมาปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

ไม่มีความคิดเห็น: