วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 20

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๓ การจ้างที่ปรึกษา
การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
ข้อ ๗๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาโดย ก.การคลัง เป็นผู้กำกับควบคุมดูแล เพื่อทำหน้าที่ดังนี้
๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน
๒. รับจด ต่อ เพิกถอน ทะเบียน
๓. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ
๔. เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการและเอกชนผู้สนใจ
ข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคลให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นไม่มีที่ปรึกษาไทยในสาขานั้น การจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.กำหนด เว้นแต่ระเบียบนี้กำหนดเป็นอย่างอื่น กรณีมีที่ปรึกษาไทยแต่มีเหตุและความจำเป็นไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติ กวพ.ก่อน การจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการต่างประเทศไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้ กรณีการจ้างด้วยเงินกู้หรือช่วยเหลือให้ทำวิธีอื่น
ข้อ ๗๖ การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของจำนวน คน – เดือน ของที่ปรึกษายกเว้นสาขาที่ไม่อาจจ้างบุคคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติต่อ กวพ.
วิธีจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๗๗ การจ้างที่ปรึกษาทำได้ ๒ วิธี คือ วิธีตกลง และ วิธีคัดเลือก
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๗๘ ก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้จนท.พัสดุทำรายงานเสนอ หน.ส่วนราชการตามรายการดังนี้
๑ เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา ๒ ขอบเขตโดยละเอียดของงาน ( TOR) ๓ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ๔ วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ
๕ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖ วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผล ๗ ข้อเสนออื่น ๆ
ถ้าหน.ส่วนราชการเห็นชอบตามรายงานแล้วให้ จนท.พัสดุดำเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไป
กรรมการ
ข้อ ๗๙ การจ้างที่ปรึกษา ให้ หน.ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ แล้วแต่กรณี ๒ คณะคือ
๑ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตงลง และ ๒ โดยวิธี คัดเลือก
ข้อ ๘๐ คณะกรรมการวิธีตกลง และวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย ประธาน ๑ คนและกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ระดับ ๖ อย่างน้อย ๒ คน กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้แต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการอื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งชำนาญการหรือทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการด้วย กรณีจ้างที่ปรึกษาด้วยเงินกู้ให้มีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย ๑ คน
ข้อ ๘๑ การประชุมคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือเป็นองค์ประชุม
วิธีตกลง
ข้อ ๘๒ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง คือการจ้างผู้ที่เคยเห็นความสามารถและผลงานและเป็นผู้เชื่อถือได้

ข้อ ๘๓ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงให้กระทำได้กรณีดังนี้
๑ การจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๑ แสนบาท
๒ การจ้างเพื่อทำงานที่ต่อเนื่องจากที่ทำอยู่แล้ว
๓. การจ้างกรณีที่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมกับวิธีคัดเลือกและมีค่าจ้างไม่เกิน ๒ ล้านบาท
๔ เป็นการจ้างส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายหรือมติ ครม.ให้จ้างได้โดยตรง การจ้างที่เร่งด่วนหากช้าจะเสียหายแก่ราชการและจำเป็นต้องจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้ทำได้ แต่หน.ส่วนราชการต้องทำรายงานชี้แจงเหตุผลให้ กวพ.ทราบ อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่จ้าง ถ้า กวพ.ไม่เห็นด้วย กวพ.มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ และในการทำสัญญาจ้างกรณีเร่งด่วน จะสมบูรณ์เมื่อ กวพ.ให้ความเห็นชอบ และในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุ เพื่อทำงานต่อเนื่อง หรือ มีผู้เชี่ยวชาญจำกัด กวพ.จะกำหนดให้ หน.ส่วนรายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได้สำหรับกรณีค่าจ้างเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ.กำหนด

ไม่มีความคิดเห็น: