วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 21

ข้อ ๘๔ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงมีหน้าที่
๑ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ๒ พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น และเจรจาต่อรอง
๓ พิจาณารายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา
๔ ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหน.ส่วนราชการผ่าน หน.จนท. พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๘๕ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกคือ การจ้างโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยรายและเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับงานเพื่อพิจารณาเลือกรายที่ดีที่สุด กรณีมีเหตุอันควรและ หน.ส่วนเห็นชอบให้เชิญที่ปรึกษาที่เหมาะสมเข้ารับงานโดยไม่ต้องคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก็ทำได้
ข้อ ๘๖ เพื่อให้ได้รายชื่อที่ปรึกษาที่เหมาะสมมากรายที่สุดให้จนท.ที่รับผิดชอบดำเนินการดังนี้
๑ ที่ปรึกษาต่างประเทศให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ ประกาศ นสพ.แจ้งไปยังสมาคม ฯ หรือสถานทูต ที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เคยจ้างที่ปรึกษาในเรื่องเดียวกัน
๒ ที่ปรึกษาไทยให้ขอรายชื่อจากศูนย์ข้อมูล ก.การคลัง การคัดเลือกให้เหลือน้อยรายนั้นคือคัดเลือกให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย แล้วเสนอให้ หน.ส่วนทราบ กรณีจ้างโดยเงินกู้หรือช่วยเหลือให้ทำตามข้อกำหนดนั้นด้วย
ข้อ๘๗ ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ เพื่อเสนอรับงาน ๒ วิธีดังนี้
๑ ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา แยกเป็น ๒ ซอง ๒ ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคซองเดียว
ข้อ๘๘ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังนี้
๑ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๒ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคทุกรายและจัดลำดับ
๓ กรณีใช้วิธียื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาพร้อมกันให้เปิดซองด้านราคาของผู้เสนอที่มีข้อเสนอดีที่สุด และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม กรณีที่ใช้วิธีเสนอด้านเทคนิคให้เชิญผู้ที่มีข้อเสนอดีที่สุดมาต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม หากต่อรองไม่ได้ผลให้เสนอ หน.ส่วนยกเลิกรายนั้น แล้วพิจาณารายต่อไป
๔ เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกำหนดในสัญญา
๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลและความเห็นให้ หน.ส่วน ผ่าน หน.จนท.พัสดุ กรณีใช้วิธียื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาพร้อมกัน หลังตกลงจ้างแล้วให้คืนซองราคารายอื่นคืนโดยไม่เปิดซอง กรณีการจ้างโดยวิธีคัดเลือกด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการให้ปฏิบัติตามโดยอนุโลม
ข้อ ๘๙ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถทำงานได้เป็นการทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของหน.ส่วนฯที่จะออกหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอรับงานโดยดำเนินกาดังนี้
๑ ให้ยื่นซองเสนอด้านเทคนิคและราคาแยกกัน ๒ ซอง
๒ให้คัดเลือกพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคทุกรายและจัดลำดับ
๓ เปิดซองราคาผู้เสนอที่จัดลำดับไว้ ๑ ถึง ๓ แล้วเลือกรายที่ราคาต่ำสุดมาต่อรองราคาก่อน
๔ หากเจรจารายแรกไม่ได้ผลให้ยกเลิกและเจรจารายถัดไปตามลำดับ
เมื่อเจรจาได้ผลแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขที่จะกำหนดในสัญญาแล้วรายงานผลให้ หน.ส่วน ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
ข้อ ๙๐ การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้คัดเลือกคุณสมบัติเหมาะสม พิจารณาจัดลำดับแล้วให้เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเจรจาต่อรองราคาตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น: