วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 27

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๖ การเช่า
ข้อ ๑๒๘ การเช่า สังหาริมทรัพย์ ให้ หน.ส่วน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม และถ้าจำเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้ทำได้เฉพาะการเช่าไม่เกิน ๓ ปี
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑ การเช่าจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าทั้งหมด
๒ เช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของค่าเช่าทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ให้ขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๑๒๙ การเช่า อสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้ดังนี้
๑ เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
๒ เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการ
๓ เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
๔ เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ
การเช่าให้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

ข้อ ๑๓๐ ก่อนการเช่าให้ จนท.พัสดุทำรายงานเสนอหน.ส่วนราชการตามรายการดังนี้
๑ เหตุผลและความจำเป็น
๒ ราคาค่าเช่า
๓ รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า
๔ อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน
ในกรณีราชการส่วนกลางเช่าจาก ส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นและความเหมาะสมของสถานที่ อัตราค่าเช่า จากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๑๓๑ อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการอื่น ๆ ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐บาท หน.ส่วนฯ เป็นผู้อนุมัติ
ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: