วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 30

หมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๔๕ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือปลัด ก.การคลัง จัดทำรายชื่อผู้ทิ้งงาน และห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงาน ยกเว้น ปลัด ก. การคลัง จะเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน การห้ามการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานให้ใช้กับบุคคลดังนี้ คือ
๑ เป็นนิติบุคคลที่เป็นถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานให้มีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมี หุ้นส่วน กรรมการ ผู้บริหาร ฯ ที่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
๒ เป็นบุคคลธรรมดาที่ทิ้งงานมีผลถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มีชื่อบุคคลนั้นเป็น หุ้นส่วน กรรมการ บริหารฯ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน มีสิทธิยื่นซองได้แต่ถ้าผลการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดชื่อออกจากผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกยกเว้น ปลัดกระทรวงเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการจะไม่ตัดสิทธิหรือยกเลิก ที่ทำก่อนการสั่งการของ ปลัด ก.การคลัง ก็ได้
ข้อ ๑๔๕ ทวิ ให้ กรณีดังต่อไปนี้กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นผู้ทิ้งงาน
๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด
๒ เมื่อคู่สัญญาหรือรับจ้างช่วงต่อ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง
๓ พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทำเกิดข้อบกพร่องภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาและไม่ได้รับการแก้ไขหรือเป็นพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญาทำให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง
๔ สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภค ถ้าพัสดุที่ใช้มีข้อบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐานตามสัญญา
ให้ หน.ส่วนฯ รายงาน ปลัดกระทรวงพร้อมเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทิ้งงาน และเมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วมีเหตุผลอันควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ส่งรายชื่อให้ ปลัด ก.การคลัง สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ.กำหนด หากปลัดกระทรวงเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงานให้ รายงานให้ กวพ.ทราบด้วย และเมื่อ ปลัด ก.การคลัง ได้ฟังความเห็นตามที่ กวพ.เสนอ แล้วเห็นว่าสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน และสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ให้ลงบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบ และแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย และถ้า ปลัด ก.การคลังเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงานให้แจ้งผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย

ข้อ ๑๔๕ ตรี กรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือออกแบบและควบคุมงาน ถ้าเกิดข้อบกพร่องทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ให้ หน.ส่วน ฯ เสนอปลัดกระทรวงเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ข้อ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาตามระเบียบนี้หากมีเหตุสงสัยในภายหลังว่ามีการกระทำที่จัดขวางการแข่งขันราคาไม่เป็นธรรม ให้ส่วนราชการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหว่าเป็นบุคคลที่สมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยให้มีหนังสือแจ้งเหตุที่สงสัยไปให้ผู้ขายทราบและให้ชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน เมื่อได้รับการชี้แจงแล้วให้รายงานพร้อมเสนอความเห็นให้ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาว่าสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ หากผู้ขายไม่ชี้แจงภายใน ๑๕ วัน ถือว่ามีเหตุอันควรเป็นผู้ทิ้งงานให้รายงานให้ปลัดกระทรวง พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ข้อ ๑๔๕ เบญจ กรณีที่ผู้เสนอราคาร่วมกันกันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถ้าผู้ใดให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ หน.ส่วน , ปลัดกระทรวง , ปลัด ก.การคลัง ยกเว้นให้ผู้นั้นไม่เป็นผู้ทิ้งงาน

ไม่มีความคิดเห็น: