วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 22

อำนาจในการจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๙๑ การสั่งจ้าที่ปรึกษาอยู่ในอำนาจและผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
๑ หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ๒ ปลัดกระทรวง เกิน ๕๐ ล้านแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
๓ รมต.เจ้ากระทรวง เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๙๒ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด และอัตราค่าจ้างที่ส่วนราชการเคยจ้างให้มีจำนวนคน และเดือน เท่าที่จำเป็น แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ กวพ.กำหนด และในกรณีที่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕๐%ของค่าจ้างตามสัญญาและให้ที่ปรึกษาจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้ำประกันเงินที่รับไปและให้คืนหนังสือคำประกันเมื่อทางราชการได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างแต่ละงวดแล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดไว้ในสัญญาด้วย กรณีการจ้างส่วนราชการไม่ต้องมีหลังประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้

หลักประกันผลงาน
ข้อ ๙๓ การจ่ายเงินค่าจ้างที่แบ่งจ่ายเป็นงวดให้หักเงินที่จ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่า ๕% แต่ไม่เกิน ๑๐%ของค่าจ้างหรือหนังสือคำประกันของธนาคารแทน เพื่อเป็นการประกันผลงานก็ได้
ข้อ ๙๔ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการ เงินกู้ที่รวมภาษี ซึ่งที่ปรึกษาต้องจ่ายให้รัฐบาทไทยให้แยกภาษีออกจากราคารวม

ไม่มีความคิดเห็น: