วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ฯ ความปลอดภัยแห่งชาติ 2525 ตอน 7

๑๓.๓.๓ การส่งข่าวทางสาย ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๓.๓.๑ ข่าวชั้น “ลับที่สุด” ห้ามส่งเป็นข้อความธรรมดาแม้ว่าจะมีอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ถ้าจำเป็นต้อส่งให้เข้ารหัส
๑๓.๓.๓.๒ ข่าวชั้น “ลับมาก” ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๓.๓.๒.๑ วงจรทางสายที่รับรองแล้วให้ส่งเป็นข้อความธรรมดาได้
๑๓.๓.๓.๒.๒ วงจรทางสานที่ไม่รับรองต้องเข้าประมวลลับหรือรหัส หรือใช้อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองแล้วประกอบร่วมในการส่งข่าว
๑๓.๓.๓.๓ ข่าวชั้น “ลับ” และ “ปกปิด” ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๓.๓.๓.๑ วงจรทางสายที่รับรองแล้วให้ส่งเป็นข้อความธรรมดาได้
๑๓.๓.๓.๓.๒ วงจรทางสายที่ไม่รับรองต้องเข้าประมวลลับหรือรหัส
๑๓.๓.๓.๔ เมื่อผู้ให้ข่าวพิจารณาเห็นว่า ความเร่งด่วนของสถานการณ์สำคัญกว่าความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย การส่งข่าวชั้น “ลับมาก” ลงมาให้ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจกันโดยเฉพาะได้ หรือจะใช้อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองแล้ว ประกอบร่วมในการส่งข่าวก็ได้
๑๓.๓.๔ การข่าวทางวิทยุส่ง เป็นวิธีที่ปลอดภัยน้อยที่สุด ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๓.๔.๑ การส่งข่าวที่กำหนดชั้นความลับ
๑๓.๓.๔.๑.๑ ข่าวชั้น “ลับที่สุด” และ”ลับมาก” ต้องเข้ารหัสโดยใช้เครื่องรหัสประกอบร่วมอยู่ในวงจรหรือแยกวงจร
๑๓.๓.๔.๑.๒ ข่าวชั้น “ลับ” และ “ปกปิด” ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๓.๓.๔.๑.๑ หรือจะใช้ประมวลลับก็ได้
๑๓.๓.๔.๒ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยุจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑ ของระเบียบนี้ และมีใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓) อย่างต่ำชั้น “ลับ”
๑๓.๓.๔.๓ ใช้เครื่องส่ง สายอากาศ และกำลังส่งให้เหมาะสมแก่การแพร่คลื่น และมีความแรงของสัญญาณพอที่จะติดต่อกันได้แน่นอนเท่านั้น
๑๓.๓.๔.๔ การทดลองเครื่องส่งออกอากาศให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น: