วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 14

วิธีประกวดราคา
ข้อ ๔๔ ให้ จนท.พัสดุทำเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว และถ้าจะทำเอกสารประกวดราคาที่แตกต่างออกไปจากนี้ให้
ส่งร่างเอกสารให้สำนักอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทำประกาศโดยมีสาระสำคัญดังนี้
๑ รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ
๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
๓ กำหนดวัน เวลารับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
๔ สถานที่และระยะเวลาในการขอรับเอกสารหรือซื้อเอกสาร และราคาเอกสาร
๕ แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดกรณีประกวดราคานานาชาติ

ข้อ ๔๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาให้ หน.จนท.พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่และปิดประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้
๑ ปิดประกาศโดยเปิดเผยในตู้ปิดประกาศทีมีกุญแจปิดตลอดเวลาโดยผู้ปิดและผู้ปลดประกาศจะต้องทำหลักฐานการปิดและปลดประกาศเป็นหนังสือมีพยานรับรองและ ผู้ปิดและปลดประกาศและพยานต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
๒ ส่งประกาศทางวิทยุ และ/หรือ นสพ.
๓ ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเผยแพร่
๔ ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
๕ ส่งให้ สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค
หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้ขายโดยตรง หรือโฆษณาวิธีอื่นก็ได้ ถ้าจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งโดย EMS ถ้าไม่มี EMS ก็ให้ลงทะเบียน และให้ทำก่อนการให้หรือขายเอกสารไม่น้อยกว่า ๗ วัน
สำหรับการซื้อโดยวิธีประกวดราคานานาชาติให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
ข้อ ๔๖ การให้หรือการขายเอกสารจะต้องจัดทำให้เพียงพอและให้โดยไม่มีเงื่อนไข ให้ ณ สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม การให้ต้องกระทำไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และต้องมีช่วงให้ผู้ขายคำนวณราคาก่อนถึงวันรับซองไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หรือรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๔ วันทำการ ถ้ามีการยกเลิกผู้ขายมีสิทธิใช้เอกสารเก่าได้หรือได้รับเอกสารใหม่ฟรี

ไม่มีความคิดเห็น: