วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 2

ปลัดกระทรวง หมายถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ราชการบริหารส่วนกลาง คือ อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คือ หัวหน้าระดับกองหรือเทียบเท่า ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับพัสดุ ตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด หรือ ข้าราชการอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่พัสดุ คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
ผู้อำนวยการโครงการ คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ตามโครงการเงินกู้ หรือ เงินช่วยเหลือ
โรงงานที่ได้รับการรังรองคุณภาพ คือ โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ , ๙๐๐๒ ในกิจการหรือขอบข่ายมาตรฐานไอเอสโอ หรือหน่วยงานที่ ก. อุตสาหกรรม รับรองระบบงาน
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุ , รับจ้าง ทำพัสดุ , รับจ้างเป็นที่ปรึกษา ,ออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เข้ามาเสนอราคาในคราวเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้
๑. ความสัมพันธ์เชิงบริหาร คือ เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วน กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการรายหนึ่ง และยัง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการของอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาในคราวเดียวกัน
๒. ความสัมพันธ์เชิงทุน คือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นหลายรายที่เสนอราคาในคราวเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ผู้ถือหุ้นเกินกว่า ๒๕ % ในกิจการนั้น
๓. ความสัมพันธ์ลักษณะไขว้กันระหว่าง ๑ และ ๒ คือ เป็นผู้จัดการ กรรมการ หุ้นส่วน ผู้บริหาร ฯ รายหนึ่ง แล้วไปเป็นหุ้นส่วน หรือ ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง ที่มาเสนอราคาในคราวเดียวกัน และ การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลในข้อ ๑,๒,๓ ให้ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วน หรือถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวด้วย และการใช้ชื่อคนอื่นแทน แต่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจบริหารหรือหุ้นส่วนตัวจริง ให้ถือว่ามีความสัมพันธ์กันตามข้อ ๑,๒,๓ แล้วแต่กรณีด้วย
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คือ การที่ผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวาง เป็นอุปสรรค ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สมยอมกัน การให้ ขอให้ เรียกรับ ยอมรับ หรือประโยชน์ใด การใช้กำลังทำร้าย ข่มขู่ว่าจะทำร้าย แสดงเอกสารเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ระหว่าง หรือ ประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ รายหนึ่งรายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพื่อให้ได้เปรียบทางราชการ โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ คือ คณะกรรมการฯ , เปิดซองสอบราคา (๔๒), พิจารณาผลการประกวดราคา(๕๐),ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (๘๖) , ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัด
ข้อกำหนด(๑๐๖) , ดำเนินการจ้างโดยวิธีการคัดเลือก(๑๐๓) , หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบ(๑๐๗(๒))
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค คือ งานก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เกี่ยวกับ ประปา ไฟฟ้า สื่อสาร ทาง หลวง ระบบขนส่งโตเลี่ยมทางท่อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน เหนือพื้นดิน

ไม่มีความคิดเห็น: