วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 35 ตอน 8

ข้อ ๒๒ การซื้อโดยวิธี ตกลงราคา,สอบราคา หากเห็นสมควรผู้ซื้อสามารถที่จะซื้อโดยวิธีที่กำหนดวงเงินไว้สูงกว่าก็ได้ การแบ่งซื้อเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อเปลี่ยนไปจะกระทำมิได้ และ การซื้อที่ทำด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
จะสั่งให้ซื้อตามสัญญาเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดก็ได้
ข้อ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ คือ การซื้อครั้งหนึ่งราคาเกิน ๑ แสนบาท กระทำได้เฉพาะกรณีดังนี้
๑. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
๒. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ
๓. เป็นพัสดุใช้ในราชการลับ
๔. เป็นวัสดุที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็น
๕. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อตรงจากต่างประเทศ
๖. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคต้องระบุยี่ห้อ รวมถึงอะไหล่รถประจำตำแหน่ง หรือยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก
๗. เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องซื้อเฉพาะแห่ง
๘. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ ๒๔ การจ้างโดยวิธีพิเศษ คือการจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกิน ๑ แสนบาท กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดคือ
๑. การจ้างที่ต้องจ้างช่างที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ
๒. เป็นงานจ้างซ่อมที่ต้องถอดมาตรวจการชำรุดก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้
๓. เป็นงานที่ต้องทำโดยเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
๔. เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
๕. เป็นงานที่ต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น
๖. เป็นงานที่จ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ ๒๕ ส่วนราชการในต่างประเทศ หรือกิจกรรมที่ทำในต่างประเทศจะซื้อโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยซื้อโดยตรง
ข้อ ๒๖ การซื้อหรือการจ้างวิธีกรณีพิเศษ คือการซื้อหรือจ้าง จากส่วนราชการ,ราชการท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังนี้
๑. เป็นผู้ผลิตหรือทำงานจ้างนั้นเองและ นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
๒. มีกฎหมายหรือมติ ครม.กำหนดให้ซื้อหรือจ้าง
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ข้อ ๒๗ ก่อน การซื้อหรือจ้างทุกวิธี ยกเว้นการซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอ
หน.ส่วนราชการตามรายการดังนี้
๑. เหตุผลและความจำเป็น ที่ต้องซื้อหรือจ้าง
๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายภายใน ๒ ปีงบประมาณ
๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณตามโครงการเงินกู้หรือช่วยเหลือ ที่จะซื้อ
ครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีให้ระบุวงเงินงบประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จ
๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
๗. ข้อเสนออื่น ๆ เช่นการขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ , การออกประกาศสอบหรือประกวดราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ กรณีเร่งด่วนที่ไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุจะทำรายงานเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: