วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายก ฯ วิธี e-Auction (ตอน 3)

การเสนอราคา
๑ เมื่อคัดเลือกผู้ขายเบื้องต้นเสร็จแล้ว และทราบวัน เวลา สถานที่ เสนอราคาจาก อธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาแจ้งรายละเอียดให้ผู้ขายทราบเพื่อเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
๒ ให้ผู้ขายแต่ละรายส่งตัวแทนไม่เกินรายละ ๓ คนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มเสนอราคา ให้แจ้งชื่อในวันเสนอราคาและเข้าประจำที่ที่ตลาดกลางจัดให้ แยกแต่ละรายออกจากกัน และมีเจ้าหน้าของรัฐประจำอยู่ ด้วย ๑ คน ห้ามไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เมื่อถึงเวลาแล้วห้ามเปลี่ยนตัวหรือเพิ่มผู้แทน แต่อาจขอถอนผู้แทนบางคนออกได้ ถ้าผู้ขายไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาที่กำหนดให้ประธานประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา แล้วแจ้งให้ผู้ขายที่เหลืออยู่ดำเนินการต่อไป ถ้ามีรายเดียวให้ยกเลิก
๓ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา ซึ่งสถานที่เสนอราคาอาจต่างจากที่ตั้งของหน่วยจัดหาก็ได้ ยกเว้น กวพ.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น วันที่กำหนดให้เป็นวันเสนอราคาต้องเป็นวันราชการ ยื่นในเวลาราชการ แต่จะสิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได้ใช้เวลา ๓๐ – ๖๐ โดยประธานกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มเสนอราคา
๔ เมื่อเริ่มกระบวนการเสนอราคาให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเริ่มเสนอราคา โดยกระทำได้หลายครั้ง จนถึงเวลาที่ประธานแจ้งเตือนว่าเป็นช่วงเวลา ๓-๕ นาทีสุดท้าย ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมีสถานะใด บนหน้าจอ เมื่อหมดเวลาแล้วประธานแจ้งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา กรณีหมดเวลาแล้วปรากฏว่าราคาเท่ากันหลายรายให้ขยายเวลาออกไปอีกครั้งละ ๓ นาที ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว ก็ให้แจ้งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
๔ คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคา สิ้นสุดลง เพื่อมีมติสมควรรับข้อเสนอราคารายใด แล้วรายงานให้ หน.หน่วยงานพิจารณาภายในวันถัดไป หากหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ถ้า หน.หน่วยงานไม่เห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบ เพื่อชี้แจงภายใน ๓ วัน เมื่อได้รับคำชี้แจงแล้ว หาก หน.หน่วยงานเห็นชอบ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ แต่ถ้ายังไม่เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ ภายใน ๓ วัน ให้ หน.หน่วยงานสั่งยกเลิก แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่มีความเห็น แล้วลงประกาศเว็บไซต์ ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางด้วยอย่างน้อย ๓ วัน และรายงานให้ กวพ.อ.ทราบ
๕ ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้อุทธรณ์ต่อ กวพ.อ.ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ กวพ.อ.พิจารณาภายใน ๓๐ วัน ระหว่างอุทธรณ์ ให้หยุดดำเนินการขั้นตอนต่อไป มติ กวพ.อ.ให้เป็นอันสิ้นสุดในชั้นฝ่ายบริหาร กรณีฟังขั้น ให้สั่งหน่วยงานที่จะจัดหาดำเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้ตามแต่จะมีคำสั่ง กรณีฟังไม่ขึ้นหรือฟังขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่แจ้งไปแล้ว ก็ให้หน่วยงานที่จะจัดหาดำเนินการต่อไป
๖ ในขณะที่เริ่มเสนอราคาจนถึงสิ้นสุดให้มีคณะกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งอยู่ประจำในสถานที่ที่กำหนดเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้ เรียบร้อย กวพ.อ.อาจบันทึกภาพและเสียงไว้ระหว่างการเสนอราคาเพื่อเป็นหลักฐานก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: